Immer up to date

Die umfassende Übersicht zu den wichtigsten aktuell verfügbaren TOS-Programmen am Markt.

Datenbanken:

Programmname Version Datum Status Kontaktadresse Homepage
Adresse 2.03 24.08.95 S Carsten Setje-Eilers@KI.maus.de
Arthur98 1.8 09.06.98 L Richard-Gordon Faika@ B.maus.de
BibelST 2.40 07.03.97 L Reinhard Bartel@LU.maus.de
Budget 1.30 A 05.02.99 S Michael Ebsen@WHV.maus.de home.t-online.de/home/michael ebsen/
Da Capo 1.22 22.07.95 S Francisco Mendez@KN.maus.de
DunkelDudenn 4 23.06.98 PD Ulf_Dunkel@EL.maus.de
First-Million Euro 4.3.0 15.12.98 S Hartmann@ThePentagon.com www.ThePentagon.com/Softbaer;
JuliAdress 0.89w 03.01.99 s runge@nord-online.de www.nord-online.de/runge/
Maxidat 5.4 30.08.98 L
M Ad ress 1.35 17.04.95 S Francisco Mendez@KN.maus.de
Organiser 1.25 07.11.98 S
Phoenix 5.0 01.09.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashinfo/
SchwimmTEAM 3.20w 27.01.99 S runge@nord-online.de www.nord-online.de-runge
Stella 2.62 27.09.97 S Thomas.Kuenneth@stud.uni-erlangen.de
Xairon 1.04 25.01.99 s Christian_Hellmanzik@HH2.maus.de www. press kopp.de-chd
DFÜ- und Internet-Software:
Programmname Version Datum Status Kontaktadresse Homepage
ASH-Bestellknecht 1.50 24.01.98 F msy@lafp.oche.de www.oche.de/~msy/
Bustopher Jones 1.3 10.01.97 F Markus Kohm@KA2.maus.de www.uni-karlsruhe.de/~unlf/catfilt.html
CAB 2.7c 13.10.98 L aclauss@rbg.informatik.th-darmstadt de members.aol.com/ashinfo/
CAB.OVL 1.2904 22.04.98 S Carl-Michael Ewert@OF2.maus.de www.netset.com/— bald rick/
Cab-FTP 0.2013 26.07.97 S msy@lafp.oche.de www.oche.de/~msy/
CAT & Putz 4.10 19.09.98 F www.nord-online.de/cat/
Catalog Rel.06 02.01.97 S Holger_Weets@OL.maus.de
CatCrypt 2.03 07.05.97 F/S Heiko Gisselmann@UN.maus.de
Catputz 4.10 19.09.98 F www.nord-online.de/cat/
Catlick 1.67 28.05.97 S Christoph Spengler@W2.maus.de
CATpost 1.01 23.08.98 F Dirk Haun@WI2.maus.de www.geocities.com/SiliconValley/Sector/6688/
CoMa Voice/Pro 4.8.0 15.12.98 S, C Hartmann@ThePentagon.com www.ThePentagon.com/Softbaer/
CoNnect - Public Domain 95, 97b 24.07.98 S phi@dxnhdl.mpi-hd.mpg.de www.kabel.de/~philipp/personalien/
CoNnectissimo! 1.07 23.11.97 PD Dirk Haun@WI2.maus.de
Emailer 1.2 01.09.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashinfo/
FastMail 1.42 22.11.98 S Volker Janzen@UL.maus.oe www.voja.de/fastmail/
Fiffi 1.1 01.09.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashinfo/
Filelist 2.5 30.06.97 S Jens Brüggemann@H.maus.oe
Filters 2.10 15.04.96 F Frank Röske@LU.maus.de
FMFF 1.01 18.10.98 F hapla@hannover.crosswinds.net
Fritz 4.5 23.01.99 S Fritz@erfindungen.com
GEMJing 1.30 07.06.98 F Götz Hoffart@FR.maus.de members.aol.com/hoffart/software.html
Get list 2.7 08.08.96 F hapla@hannover.crosswinds.net
InfileToPGP 0.52ß 18.02.99 F msy@lafp.oche.de www.oche.de/~msy/
MakeNews 1.17 19.11.95 P hapla@hannover.crosswinds.net
Multiterm Mini 13.11.98 S
Multiterm Pro 3.1 10.11.98 S
PKey 1.03 10.02.99 F Karsten Lüdersen@HH.maus.de
ProgList 1.30 22.01.99 S Holger Weets @OL.maus de
STarCall Pro 2.5e 23.05.98 s Ingo Linkweiler@DO.maus.de www.ob.rhein-ruhr.de/infimty
STarFax 2.6c 16.02.98 s ingo_Linkweiler@DO.maus.de
ST-Online 4.5 13.10.98 L oliver@ash.sww. net members.aol.com/ashinfo/
STiK Version 1.16 14.12.95 F
Stöber 1.5 20.12.98 F Jens Brüggemann@H.maus.oe
T-Konto 2.76a 10.02.99 S hapla@hannover.crosswinds.net
Teli 1.05 06.02.99 S zulu@camelot.de www.camelot.oe/~zulu/
The Dot 2.49132 21.12.98 S Lorenz_Bartelsen@KI.maus.de www. ba rtelsen. com
TosWin2 2.3 02.11.98 PD Christian Felsch@HH.maus.de www.tu-harburg.de/~smcfl605/

Grafiksoftware

Programmname Version DatumStatus Kontaktadresse Homepage
ArtWorx 2.09 01.01.99 L Christian_Witt@N. maus.de members.aol.com/ashinfo/
Arabesque 2 L
AVI Play 0.97 17.03.96 P Udo_Erdelhoff@D02.maus de
Bellini 01.01.99 01.01.99 S ingo_Dehne@DO.maus.de
GEM-View 3.16 17.03.96 S
GrafTool 07.09.97 07.09.97 R Christian Felsch@HH.maus.de www.tu-harburg.de/~smcfl605/
Kandinsky 2.51 04.11.96 S Ulrich_Rossgoderer@M maus de
Papillon 3.04 01.01.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashinfo/
PixArt 4.4 30.08.98 L Mario Meissner@B.maus.de
Smurf 1.04 25.08.98 L Christian Eyrich@N.maus.de
Snapper 1.70 10.01.95 F Jens_Brüggemann@H.maus.de
STCAD 1.1 20.12.98 S Matthias Krutz@L2.maus.de
STAD 1.3 + 13.10.98 L oliver@ash.jWW.uel members.aol.com/ashinfo/
Text- und Dokumentenbearbeitungs- und DTP-Software:
Programmname Version Datum Status Kontaktadresse Homepage
7UP 2.33 23.09.98 F Markus Kohm@HD.maus.de
ACS-View 8.8.96 08.08.96 PD martin elsaesser@atari computer.de www.atari-computer/martin eisaesser/
AV-Server 1.3 29.01.99 F Alexander Barton@FR.maus.de www.barton.de
MGI Calamus SL98 August-Rel. 16.08.98 L Ulf Dunkel@EL.maus.de http://www.calamus.net
Clix 3.60 05.12.96 S Steffen Engel@SZ2.maus.de members.aol.com/steffene/
CyPress 1.73 25.01.96 S Gregor Duchalski@DO.maus.de
Everest 3.6 13 6 01.02.99 s oschmidt@math unhkiel.de www-computerlabor.math.uni-kiel.de
/—oschmidt/everest.html
gemgs 1.2 06.01.99 PD Chrsstian_Felsch@HH.maus.de /www.tu-harbu rg.de/—srncfl605/
HP-Penguin 2.62 30.08.98 L matthias jaap@usa.net http://www.atari-world.com
HTML-Converter 1.0 12.09.96 F Christian_Ratsch@BI.maus.de
HTMLHelp 1.05 20.06.98 f Volker Janzen@UL.maus.de members.aol.com/vjanzen/software/
IdeaList 3.90 24.12.98 S Christoph Bartholme@KA2.maus.de www.atari-computer.de/idealist/
JAnE 1.52 04.04.97 S
MGI Calamus SL98 ServP. #2 28.10.98 L Ulf Dunkel@EL.maus.de http://www.calamus.net
papyrusWORD 7.11A 23.02.99 L support@rom-logicware.com www.rom-logicware.com/
qed 4.52 17.11.98 PD Christian_Felsch@HH.maus.de www.tu-harburg.de/~smcfl605/
Sgnum 4.4 01.09.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashinfo/
Texel 2.1 01.09.98 L Thomas_Much@KA2 maus.de members.aol.com/ashinfo/
UDO Rel.6 P6 26.10.97 S Dirk Hagedorn@MK2.maus.de members.aol.com/DirkHage/www/
Progra m m iersof twa re und -Utilities:
Programmname Version Datum Status Kontaktadresse Homepage
A la Card 1.45 14.01.98 S Reiner Rosin@WI2.maus.de
ACS pro 2.31 01.10.98 S Martin Elsasser@LL.maus.de
BGH 1.4 R2 05.02.99 PD A.Diedering@t-online.de home.t-online.de/home/A.Diedering'
CF-Lib PL.10 25.02.99 PD Christian Felsch@HH.maus.de www.tu-harburg.de/~smcfl605/
ERGOIpro 2.5 03.01.96 L Holger Herzog@ZW.maus.de
faceVALUE 2.3 04.10.98 L Holger_Herzog@ZW.maus.de
GEMScript Unit (f. PPascal) Rel 2 04.09.98 F Volker_Janzen@UL.maus.de www.voja.de/gemscript/ppunit.h'n
GFA-Init 13.09.98 F Richard-Gordon Faika@B.maus.de www.atari-computer.de/rgfaika/
Interface 2.33 10.94 L
Licom 1.4 LB3 01.12.98 F Richard-Gordon Faika@B.maus.de www.atari-computer.de/rgfai ka/
LicomLIB LB5c 08.02.99 F Richard-Gordon_Faika@B. maus.de www.atari-computer. le/rgfaii a/
NKCC 2.94 25.08.98 F Harald Siegmund@KL.maus.de
Our World is GFA1 12.98 26.12.1998 F runge@nord-online.de www.nord-online.de/gfawnild/
PD-Patch 1.06 13.11.98 F Junker@ popmail.oche.de
PurePascal 1.1.1 01.09.98 L oliver@ash .sww. net members.aol.com/ashinfo/
ResourceMaster 2.20 11.07.98 S A.Diedering@t-online.ee home.t-online.de/home/A.Diedering/
ResourceMaster 3.0 13.02.99 L A.Diedering@t-online.de members.aol.com/ashinfo/ (Demo s.o.)
ResourceTextReplacer 1.0 13.02.99 S A.Diedering@t-online.de home.t-online.de/home/A.Diedering/
SobozonX (C) 15 01.10.95 F
SysGem für PureC 2.02 19.11.95 F Anareas Pietsch@WI2.maus.de
SysGem für PurePascal 2.02 19.11.95 F Andreas_Pietsch@WI2.maus.de
TrueMagic 97 Rel. 3 21.12.97 F Peter_Hellinger@N. maus.de
Utilities allgemein: Programmname Version Datum Status Kontaktadresse Homepage
ISTGuide 29.8.95 31.08.95 S Guido_Vollbeding@HAL.maus.de
ACIock 1.1 24.02.98 F Bernhard Ulsamer@IVI.maus.de
AESJNFO 30.06.96 30.06.96 F Carl-Michael Ewert@OF2.maus de
AES LIB 01.11.96 01.11.96 F Carl-Michael Ewert@OF2.maus.de
Akt-Takt 4.0 27.01.96 F Christoph_Spengler@W2.maus.de
Alice 1.1 21.06.98 F Sven Kopacz@LB.maus.de cocker.home.pages.de/

ST-Computer 4/1999 37

Aktuelles

Immer up to date

AppLine 25 25.03.97 f Holger_Weets@OL.maus.de
Arkus 3.00 20.10.96 L Christian Lehmann@HG.maus.ae http ://www. perga mon. de
AV-Server 1.2 17.03.98 F Alexander_Barton@FR.maus.de www.barton.de
Bava ria EventM a nager 1.12 15.07.97 F mp@ghf.augusta.de
Big-DOS 8 05.01.97 F Rainer Seitel@KA.maus.de
BinView 0.11 R.2 09.08.97 F Jens_Brüggemann@H. maus.de
Bombadil 14 02.10.98 S Harald_Siegmund@KL.maus.de
Bootconf 1.3 05.07.96 F Uwe Seimet@KA2.maus.de acp5.chemie.uni-kl.de/seimeV
Bootmenu 2.15 20.12.95 F Fred_Nicklisch@AC.maus.de www.comnets.rwth-aachen.ck —fan
Bootsei 2.15 08.01.96 F Karsten Lüdersen@HH.maus.de
BoxKite 2.13 22.02.99 S Harald_Becker@K2.maus.de www.atari-computer de/hbecker
BubbleGEM 07 07.05.98 F Thomas_M uch@KA2 .maus.de thmuch.home.pages.de
Calvino 1.05 17.08.98 F Dirk_Haun@LB.maus.de www.geocities.com/SiliconValley/Sector t
CBHD 5.02 11.12.96 F/S Steffen Engel@SZ2.maus.de members.aol.com/steffene/
CD-Player 1.4a 24.11.96 F aclauss@rbg.informatik.th-darmstadt.de
CDROM-XFS 1.00 24.11.95 L Steffen Engel@ SZ2.maus.de members.aol.com/steffene/
Clock.cpx 1.60 02.09.98 F Daniel_Höpfl@A. maus.de cocker.home.pages.de/
Clock98 98 Rel. 2 10.04.98 F Volker Janzen @UL.maus.oe members.aol.com/VJanzen/software/
Colors Rel. 01 16.08.98 F Holger Weets @OL.maus.de
Cops 1.08 F Thomas_Much @KA2.maus.de thmuch.home.pages.de
DirCompare 2.06 02.09.97 S AOSolution@aol.com members.aol.com AOSolution
DirLIp 1.4 14.10.96 F Wilfried Mintrop@K2.maus.oe
Disk-Index 2.09 26.02.99 S Alfred_Sass@IZ.maus.de
Diskus 3.6 23.09.98 L Uwe.Seimet@bruker.de acp5.chemie.uni-kl.de/seimeV
DOITSTHTML 2.5 14.02.99 F robscha@data.rhein-main.de www.rhein-main.de/people/roberV
DOITDRIVE HTML 1.2 14.02.99 F robscha@data.rhein-main.de www.rhein-mam.de/people/roberV
DOITF030 HTML 6.3.2 14.02.99 F robscha@data.rhein-main.de www. rhei n- ma in. de/people/roberV
DOITMILAN HTML 0.0.4 14.02.99 F robscha@data.rhein-main.de www.rhem-main.de/people/roberV
DOITSOFT HTML 1.6 14.02.99 F robscha@data.rhein-main.de 2 www.rhein-main.de/people/robert
EASE 5.03 01.09.98 L Volker Janzen@UL.maus.de members.aol.com/vojasofV
egale 4.0 27.10.98 S, L drl@gmx.de
Elly 1.1 04.12.98 F Richard-Gordon Faika@B.maus.oe www.atari-computer.de/rgfaika/
Finder 1.11 08.06.98 S Holger_Weets@OL.maus.de
Foldlist 1.1 17.09.98 F Holger Herzog@ZW.maus.de
Freedom 1.15 03.11.95 S joust@cs.tu-berlin.de
FreeMiNT 1.15.0 12.10.98 PD
Haji 2.1 05.02.99 F juergen.holtkamp@cityweb.de
HDDriver 7.7 26.02.99 L Uwe.Seimet@bruker.de acp5.chemie.um-kl.de/seimev
Imagin 4.0d 11.06.98 L Reinhard Maier@B.maus.de
iPRN for MagiC 1.01 12.08.98 L peter. missel@augsburg.baynet.oe
Jinnee 1.11 13.10.98 L Manfred_Lippert@N.maus.de members.aol.com/ashinfo
JML-Snapshot 5.21 17.04.96 S John McLoud@WI2.maus.de
Kobold 3.5 01.09.98 L oliver@ash .sww. net members.aol.com/ashinfo/
LHarc 3.2013 16.01.99 13 Markus Heiden@public.uni-hamburg.de www.stud.uni-hamburg.de/users/in5y280/
MagiC 6.0.1 01.09.98 L oliver@ash .sww. net members.aol.com/ashinfo/
MagiCMac 6.0.4 13.10.98 L oliver@ash .sww. net members.aol.com/ash.nfo/
MagiC PC 6.01 13.10.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashinfo
MagiC-Tools 1.5.0 28.06.97 F Jürgen Keitel@KI.maus.de
MagiCIConf 1.42 22.06.97 S Christian Ratsch@BI.maus.de
MagicITaskU nfreeze 1.0 09.10.95 F David Reitter@WI2.maus.de
MagiC-Configurator 1.20 26.01.99 F philippdonze@gmx.de
MagToROM 1.1 29.12.96 F Uwe.Seimet@bruker.de acp5 chemie.uni-kl.de/seimeV
McFly 1.25 05.12.96 S Manfred_Lippert@N. maus.de
MiNT-Tools Rel. 05 19.11.98 G Julian Reschke@MS.maus.de wwwmath.um muenster.de/~reschke/
N.AES 1.2 22.01.98 L Konstantin Woller@B2.maus.de http ://www. wol ler. com
NVDI 5.01 13.10.98 L ol iver@ash .sww. net members.aol.com/ashinfo/
OLGA 1.51 16.06.98 F Thomas_Much@KA2.maus.de thmuch.home.pages.de
OLGAnisator 1.1 25.01.97 F tskuenne@linguistik.uni-erlangen.oe
Outside 3.5 26.09.98 L Uwe.Seimet@bruker.de ac, 5.chemie.uni-kl.de seimeV
PacShell 3.01 11.12.96 S Holger_Weets@OL.maus.de
Rational Sounds 1.0 01.01.99 L Heiko Achilles@DU.maus.de www.talknet.de/~hornsk
Reminder 22.08.97 25.08.97 P Rainer Gussek@HH3.maus.de
Scripter 1.0 13.10.98 L oliver@ash.sww.net members.aol.com/ashmfo/
StartMeUp!98 8.0.0 05.10.98 F Thomas_Much@KA2.maus.de www.snalshell.de/nbp.html
Spica 1.2 07.02.99 F Richard-Gordon Faika@ B.maus.de www. ata ri-com puter. de/rgfa i ka /
Spin! 0.34 01.11.97 G Julian Reschke@MS.maus.de wwwmath.uni-muenster.de/~reschke/
ST-Guide Rel. 15 10.12.96 f Holger_Weets@OL.maus.de
SuJi 1.26 06.11.98 F Daniel Höpfl @A.maus.de cocker.home.pages.de/
SysInfo 4.50 17.12.98 S Thorsten_Bergner@B. maus.de home.t-online.de/home/a. pietsch
TermJinn 1.08 26.01.99 F Durs_Locher@C- B. maus.de melkor.unibe.ch:8080/evtheol/
durs.locher 1/personel html
Thing 1.27 08.08.98 S binder@rbg.mformatik.th-darmstaot.de
TOS2GEM Rel. 8 13.09.96 F binder@rbg.informatik.th-darmstadt.de


Links

Copyright-Bestimmungen: siehe Über diese Seite
Classic Computer Magazines
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]